Espeh سایت علمی، فنی، مهندسی

مديريت اختلالات در زنجيره هاي تامين چاپ ارسال به دوست
نویسنده حسین محمودی سفیدکوهی   
۱۱ مرداد ۱۳۸۹
ریسک ها ، آسیب پذیری ها وتردیدهای زنجیره ی عرضه از موضوعات بحث برانگیز ومورد علاقه ی میان دانشگاهیان واهل فن در چندین سال گذشته بوده است. نتیجه ی اتخاذ اصول مدیریت زنجیره ی عرضه توسط بسیاری از سازمان ها ،پیدایش سازمان های وابسته ی پیشرفته وبا شبکه ارتباطی بیشتر بوده است. اگر چه این امر منابع عملی آشکاری را دارا می باشد که در بررسی ها واطلاعات مندرج هم آمده است از طرف دیگر باعث آسیب پذیری بیشتر زنجیره های عرضه می شود. زنجیره های عرضه نسبت به مخاطره هایی که ناشی از مشکلات در عرضه ی متناسب وتقاضا (Kleindorfer,Soad,2003) و خصوصاً ریسک های با احتمال بالا وبا تاثیر پایین (Sheffi,Rice,2005)  باشند،آسیب پذیرند،زنجیره های عرضه نسبت به احتمالات ضرر و زیان در هم گسیخته یا احتمالات ضرر و زیان کمتر یا بیشتر که تاثیر بسیاری بر روی سازمان ها دارند، نیز آسیب پذیرند.

پیام هفته

               ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او
                                                      
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او
                                                      
               
گر نروی به سوی او ، راست بگو کجا روی
                                                    هر طرفی که رو کنی ، ملک وی است و کوی او

                                                                                       
                                                                                             

                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               

منوی اصلی