Espeh سایت علمی، فنی، مهندسی

کارایی مدیریت بهره وری در آسیا: تأثیر فرهنگ چاپ ارسال به دوست
نویسنده عبدالله آراسته   
۲۹ مرداد ۱۳۸۹
جهانی سازی مدیران را وا می دارد تا از قابلیت های تولید در کشورهای دارای فرهنگ های متفاوت از خودشان، به ویژه از آسیا بهره گیرند. در عین حال مسایل کیفی مربوط به مدیران در چین رشد کرده و محققان درگیر تحقیق در مورد اطمینان از کیفیت محصولات در کارخانجات آسیایی هستند. اجرای شیوه های مدیریت کیفیت ممکن است این مورد را تکمیل نماید، اما این شیوه ها مقادیر فرهنگی خاصی را قطعاً در فرهنگ های آسیایی مد نظر دارند. با استفاده از داده های فرهنگی و تولیدی کلی، این مطالعه این مورد را مورد بررسی قرار می دهد که اگر مقادیر فرهنگی کشورهای آسیایی و غیرآسیایی تعدیل شوند چه شیوه هایی از مدیریت کیفیت مؤثری در عملکرد کیفی بهبودیافته ظهور می یابند. با استفاده از مدل سازی چندسطحی، تفاوت ها در کارایی مدیریت کیفیت بین فرهنگ های آسیای شرقی از جمله چین، کره جنوبی و تایوان به چشم می خورد. به علاوه، این مطالعه دریافت که ابعاد خاص فرهنگی از نظر آماری به کارایی مدیریت کیفیت وابسته اند. نتایج این مطالعه مدیران را در یافتن برنامه هایی برای اطمینان از کیفیت بالاتر از کارخانجات آسیای شرقی و پیش بینی این که در کشورهای دیگر دنیا کجا ممکن است مشکل بروز نماید کمک می نماید.

پیام هفته

               ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او
                                                      
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او
                                                      
               
گر نروی به سوی او ، راست بگو کجا روی
                                                    هر طرفی که رو کنی ، ملک وی است و کوی او

                                                                                       
                                                                                             

                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               

منوی اصلی