Espeh سایت علمی، فنی، مهندسی

یک رویکرد کنترل فرآیند به مدیریت موجودی تاکتیکی در ... چاپ ارسال به دوست
نویسنده حسین محمودی سفیدکوهی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۹
مدیریت زنجیره ی تأمین(SCM) با حرکت موثر کالاها از طریق یک شبکه ای از تأمین کنندگان و خرده فروشان در ارتباط هستند.همانند سیستم های پویای نامطمئن و تأخیر افتاده، زنجیره های تأمین، یک فرصت عالی را برای نشان دادن مزایای اصول مهندسی کنترل مهیا می کنند؛ که به عنوان یک مسأله ی تجارت تلقی می شد. این مقاله یک رویکرد عملی اساسی برای کاربرد اصول تئوریک کنترل در مورد مسأله ی تاکتیکی مدیریت موجودی در یک سیستم تولید موجودی ، که هنوز یک واحد پایه در زنجیره ی تأمین محسوب می شود ارائه می کند.با شروع استفاده از قیاس مایع، مدل کنترل داخلی(IMC) و مدل کنترل پیش بینی(MPC) به عنوان مفهومی برای تولید یک سری از سیاست های تصمیم به طور فزاینده  پیچیده ای برای مدیریت موجودی ارائه کردیم. یک سیاست IMC ترکیب شده از بازخورد و جلو سو با چند درجه آزادی نشان داده شده است که تنظیم کارخانه به درستی با در نظر گرفتن تغییرات موجودی هدف، تغییرات پیش بینی در تقاضای مشتریان و تغییرات احتمالی در تقاضا شروع  می شود. سیاست  MPCعملکرد یکسانی را نشان می دهد اما با یک سری از وظایف اضافه شده ی مدیریت موجودی در محدودیت های قابل وقوع و ملاحظات عملی مهم ترکیب شده است. سیاست MPC، بهبود کارآیی، انعطاف پذیری بیشتر و عملکرد بالاتری نسبت به یک سیاست متناسب با تقاضای پیشرفته(تقاضامحور) که اساس آن اصول مهندسی کنترل یافته شده در ادبیات تحقیق می باشد را نشان داده است.

پیام هفته

               ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او
                                                      
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او
                                                      
               
گر نروی به سوی او ، راست بگو کجا روی
                                                    هر طرفی که رو کنی ، ملک وی است و کوی او

                                                                                       
                                                                                             

                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               

منوی اصلی