Espeh سایت علمی، فنی، مهندسی

جستجو
عبارت جستجو شده:   
هر يک از کلمات همه کلمات دقيقا همين عبارت
چينش:
از یک یا چند کلمه مشترک در جستجو صرف نظر شد

پیام هفته

               ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او
                                                      
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او
                                                      
               
گر نروی به سوی او ، راست بگو کجا روی
                                                    هر طرفی که رو کنی ، ملک وی است و کوی او

                                                                                       
                                                                                             

                                                     
                                                                                                              
                                                                                                               

منوی اصلی